Jelkép és valóság sorozat

A ‘Jelkép és valóság sorozat’ egy speciális bibliai sorozat amely a Teremtéstől tulajdonképpen az Újjáteremtésig dolgozza fel a Bibliából megismerhető eseményeket. Ez a sorozat azonban elsősorban azzal a történelmi kerettel foglalkozik amelyben az események a régmúltban, a jelenben és a jövőben végbementek ill. végbemennek. A Szentírás egyszerre mutatja be a jelképek által a múltat, a jelent és a jövőt! A sorozat bemutatja a múltat a Biblia szerint, eljut a jelenbe és megjeleníti a jövőt úgy ahogy azt a Szentírásban megtalálható jelképek előrevetítik. Ezeknek a jelképeknek a nagy része még a keresztények előtt is ismeretlen. Jelenlétük azonban a Szentírásból könnyen kimutatható. Megismerésük által a Bibliát egészen új megvilágításból fogjuk szemlélni. A sorozat jellegéből fakadóan a hangsúlyt a Biblia prófétikus eseményeire helyezi és a múlt, a jelen és a jövő összefüggéseire világít rá. Részletesen megvizsgáljuk a Bibliában említett fontosabb ókori szereplőket és szerepüket a múltban. A szerepük megértése alapján pedig képesek leszünk őket azonosítani a jelenben és a jövőben úgymint a végidő szereplőit. A szereplők az idők folyamán változtak de a szerepek nem változnak. Ez pedig egy különleges kulcsot ad a kezünkbe a Szentírás elrejtett prófétikus tartalmának méllyebb megértéséhez. A sorozaton belül a végidővel kapcsolatban a legfőbb prófétikus vázlatot Dániel Könyvének 11,40-45-ig tartó versei alkotják. Amelyek egy korábban még nem ismert egészen váratlan eseményre is figyelmeztetik és felkészítik az olvasót! Ez a 40 részes több mint 1000 oldalt kitevő sorozat minden szempontból nagyon részletes de ez a részletesség növeli a benne lévő tartalom hitelességét! Ajánlom minden komoly érdeklödőnek aki méllyebb betekintést szeretne a bibliai próféciák rendszerébe – a múltba, a jelenbe és a jövőbe.

A Jelkép és Valóság sorozat kb. 1200 oldalnyi anyagot tesz ki képekkel és térképekkel együtt. A sorozat számos a Bibliában felbukkanó kérdésre adja meg a választ. Ezeknek az anyagoknak nem az a célja, hogy egyszerűen csak izgalomba hozzák az olvasót, hanem, hogy fontos kérdéseket válaszoljon meg a Bibliában leírt nagy eseményekkel kapcsolatban. Prófétikus szempontból pedig, hogy bemutassa az idők jeleinek a helyes sorrendjét Jézus Krisztus 2. ill. 3. eljöveteléig!  A Szentírás olyan nagy és hatalmas sokak számára váratlan eseményt tár elénk a babiloni korszak nyitányaként, amelyet, ha valaki meghall „megcsendül bele mind a két füle.” 2 Kir. 21,12

Ha szeretné támogatni a munkámat akkor azt ezen a számlaszámon teheti meg:

Monostori Mária 11991119-97221261

Átutalás esetén kérem a megjegyzés rovatba írja be, hogy támogatás!

A sorozat tartalma:

Előszó, Bevezetés, Kronológia tartalma itt érhető el:

0. Előszó, Bevezetés, Kronológia

1. Dániel könyve 11, 1-39

Ebben a részben a Méd-Perzsa Birodalomtól egészen a végső történelmi szakaszig az Antikrisztus megjelenéséig tekintjük át a főbb eseményeket.

 • A Méd-Perzsa Birodalom nagysága
 • A Görög Birodalom nagysága
 • A Szeleukida és Ptolemaiosz háborúk
 • Izráel helyzete
 • Az ókori római birodalom felemelkedése
 • Az Antikrisztus megjelenése a múltban és a jövőben

A keresztény üldözés a középkorban az újkorban és a jövőben az Antikrisztus által

A fejezet tartalma itt érhető el:

1. Dániel könyve 11,1-39

2. Észak és Dél kialakulása

Ebben a részben visszamegyünk az özönvíz utáni korai törtenélemre, ahol részletesebben szemléljük a korai birodalmak felemelkedését és bukását. Itt már megjelenik egy észak és dél háború.

 • Hol éltek legelőször Noé utódai közvetlenül az özönvízután? Noé átka és áldása három fiára és utódaira. Noé fiainak földrajzi helyzete és hatalmi viszonyaik. Merre keressük Noé bárkáját?
 • Kik vándoroltak el Sineár földjére?
 • Egy bibliai személy a sumér királylistában. Ki ismerhető fel a bibliai forrás és a sumér királylista összevetéséből?
 • A legkorábbi özönvíz utáni birodalmak. Bábel tornya-nyelvzavar helye és ideje. A népek szétszóratása. Mi a jelentősége a Nimród által alapított városoknak?
 • Kitől származtak a kánaániták és hol éltek legkorábban?
 • Hogyan értelmezzük a kánaánita nevet a Bibliában?
 • Hol és melyik korban született Ábrahám?
 • Hol és mikor volt a Bibliában lejegyzett első Észak és Dél háború? Azonosítható-e valaki Észak királyai közül? Vajon ki lehetett a Bibliában említett Amrafel?
 • Hogyan alakult az életkor az özönvíz után?
 • Északi és déli hatalmak a Bibliában.

A fejezet tartalma itt érhető el:

2. Észak és Dél kialakulása

3. Nemzetek fiatal oroszlánja (Ezék. 32,2)

Ebben a  részben az ateizmus szerepéről beszélünk a múltban, a jelenben és a jövőben. Voltak-e ateisták az ókori világban?

 • A középkori álvallásosság és következményei. A Nagy Francia Forradalom.
 • Miben hasonló és miben tér el a Francia Forradalom szabadság felfogása az Amerikaitól? Milyen alapokra épültek ezek a politikai rendszerek? Volt-e  hasonló lelkület korábban, mint a Francia Forradalom idejében? Említ-e a Szentírás ilyen helyet, ahol ez megtörtént? A mélységből feljövő fenevad az Ószövetségben.
 • A Francia Forradalom  és a szexualitás.
 • Honnan származik a „baloldal” elnevezés?
 • Az ateizmus értékrendje
 • Párhuzamok a Francia Forradalom és a legvégső idők között.

A fejezet tartalma itt érhető el:

3. Nemzetek fiatal oroszlánja

4. Észak és Dél háborúja (Dán. 11,40)

Ebben a részben egy híres ókori csata jelentőségéről fogunk beszélni az ókorban és a végidőben.

 • A kárkemisi csata az ókorban és következményei
 • A csata jelképes értelmezése a végidőben
 • A fő ellenfelek meghatározása
 • Melyik egyházi és politikai hatalom veszi át teljesen az irányítást a föld felett az utolsó órában? Kik lesznek a legfőbb kiszolgálói?
 • Mire tanít bennünket a történelem, hogyan jönnek létre a világbirodalmak?

A fejezet tartalma itt érhető el:

4. Észak és Dél háborúja

5. Dél Behemótja – (Egyiptom)

Ebben a részben az ókori Egyiptomról fogunk beszélni és jelképes jelentőségéről a végidőben.

 • Honnan származnak az ókori egyiptomiak? Egyiptom melyik részén telepedtek le először?
 • Egyiptom az ókorban
 • Az egyiptomi rendszer mozgatórugója

A fejezet tartalma itt érhető el:

5. Dél Behemótja

6. Tenger pusztasága – (Babilon)

Ebben a részben az ókori Babilonról fogunk beszélni és jelképes jelentőségéről a végidőben.

 • Bepillantás a babiloni életbe
 • A babiloni rendszer mozgatórugója
 • Az ókori Babilon hatalma
 • Nabukodonozor őrületének történelmi ideje
 • Babilon dicsősége és bukása
 • Mi a jelképes jelentősége a nabukodonozori hadjáratnak a végidőben?

A fejezet tartalma itt érhető el:

6. Tenger pusztasága

7. Eufrátesz és a Nílus 

Ebben a fejezetben a népekröl fogunk beszélni.

 • A vizek jelképes jelentősége a Bibliában
 • Az Eufrátesz folyó és jelképes jelentése
 • A Nílus folyó és jelképes jelentése
 • Hol helyezkedett el Isten népe a két folyóhoz viszonyítva és miért? Milyen tanulságot vonhatunk le Izrael korabeli földrajzi helyzetéből?

A fejezet tartalma itt érhető el:

7. Az Eufrátesz és a Nílus a Bibliában

8. Sodoma

Ebben a fejezetben az ókori Sodomát és jelképes jelentését vizsgáljuk meg.

 • Ézsaiás 19:18 elemzése
 • Sodoma és testvér városainak bűnei a múltban, a jelenben és a jövőben. Ki (hol található) a zászlóvivője Sodoma és a többi város ideológiájának napjainkban?
 • Ézsaiás 19:18 párhuzamai a kárkemisi csatával
 • Az északi király segitői
 • A kánnaánita városok pusztulása és jelképes jelentőségük

A fejezet tartalma itt érhető el:

8. Sodoma

9. Szerecsenek és Líbiabeliek (Dán. 11,43)

Ebben a fejezetben Egyiptom támogatóival fogunk foglalkozni.

 • Kik voltak a szerecsenek, líbiabeliek és ludiak? Kiket jelképeznek ők a mi világunkban? Mik a szerepük a végidei eseményekben?

A fejezet tartalma itt érhető el:

9. Szerecsenek és Líbiabeliek és Lúdiak

10. A nagy király (Asszíria)

Ebben a fejezetben az ókori Asszíriáról fogunk beszélni  és jelképes jelentőségéről a végidőben.

 • Az ókori  Asszíria bemutatása
 • Asszíria hatalma és bukása

A fejezet tartalma itt érhető el:

10. A nagy király

11. Ararát, Tubál, Mesek, Askenáz, Gómer

Ebben a fejezetben Ararát, Tubál, Mesek, a Manneusok, Askenáz, Rifát, Togarma, és Gómer  szerepével fogunk foglalkozni a Bibliában.

 • Kik voltak ők és mi a jelentőségük a végidőkben?
 • Hova menekülhetett Szanhérib két fia miután megölték apjukat?
 • A hagyomány a szkíták eredetét három fiúra vezeti vissza. Megfeleltethetők-e ők a Bibliából ismert személyekkel?
 • Az Asszír birodalom bukásanak és a Babiloni birodalom bukásának párhuzamai
 • A már említett északi népek szerepe ezekben az eseményekben és a végidőben

A fejezet tartalma itt érhető el:

11. Ararát

12. Szíria (Arám)

Ebben a fejezetben az arámokkal foglalkozunk.

 •  Kik voltak ők és kiket jelképeznek a végidőben?
 •  Az arám területek stratégiai jelentősége

A fejezet tartalma itt érhető el:

12. Szíria

13. Nebajót, Kédár és Midián

Ebben a fejezetben Nebajóttal, Kédárral, Házorral és Midiánnal foglalkozunk, szerepükkel és jelentőségükkel az ókorban és a végidőben.

A fejezet tartalma itt érhető el:

13. Nebajót, Kédár és Házor

14. Filisztea

Ebben a fejezetben a Filiszteusokkal fogunk foglalkozni. Ókori szerepükkel és azzal, hogy kiket jelképeznek a végidőben.

 • Honnan származnak a filiszteusok a Biblia szerint?
 • Mi történt a filiszteusokkal Kaftorban?
 • Hány hullámban érkezhettek Palesztinába?

A fejezet tartalma itt érhető el:

14. Filisztea

15. A Kárkemisi csata előtti hatalmi helyzet

 • Milyen volt a hatalmi helyzet az ókorban a kárkemisi csata előtt?
 • Kik voltak az akkori világ fő-és mellékszereplői? Hogyan élednek újjá ugyanezek a szerepek a jelenben és a jövőben az őket alkotó jelképes hatalmakkal?

A fejezet tartalma itt érhető el:

15. A Kárkemisi csata előtti helyzet

16. A hét hegy 

Meghatározó történelmi korszakok a Bibliában.

 • Mit jelent a hét fej, a hét hegy és a hét király a Bibliában? (Jel. 17:9-10)

A fejezet tartalma itt érhető el:

16. A hét hegy

17. Babilon vitézei

Ebben a fejezetben az elámiták, médek és perzsák szerepével ismerkedünk meg a Bibliában.

 • Kik voltak ők és kiket jelképeznek?

A fejezet tartalma itt érhető el:

17. Babilon vitézei

18. Libanon és Básán 

 • Mit szimbolizál a Libánon és Básán a Bibliában?

A fejezet tartalma itt érhető el:

18. Libánon és Básán

19. Jákób éjszakája 

Ebben a fejezetben arról a súlyos megpróbáltatásról fogunk beszélni, amelyet a Szentírásból mint a Jákób éjszakájának küzdelmét ismerhetünk meg. Ez a küzdelem a végidőben élő hívő maradék népet érinti.

 • Mi is a Jákób éjszakája?
 • A Jákób éjszakája egy másik bibliai történetben
 • Milyen súlyos megpróbáltatások érik Isten népét a történelem végén, amikor már az Antikrisztus teljhatalomra jutott? Hogyan mutatja be ezt a Biblia egy már ismert történet alapján?
 • Mikor kezdődik a Jákób éjszakája?
 • A Jákób éjszakája a különböző bibliai igehelyeken

A fejezet tartalma itt érhető el:

19. Jákób éjszakája

20. És bemegy a dicső földre,..(Dán. 11,41)

Ebben a fejezetben arról fogunk beszélni, mikor kell elhagyni a városokat és a falvakat és magányos félreeső helyeken menedéket keresniük az igazaknak a pusztító elől.

 • Jeruzsálem babiloni és római ostromának párhuzamai
 • Mikor tűnt el a frigyláda és merre keressük a Biblia szerint?
 • Mikor van az egyetemes halálrendelet ideje?

A fejezet tartalma itt érhető el:

20. És bemegy a dicső földre

21. És sokan elesnek…(Dán. 11,41)

Ebben a fejezetben a vértanúkról fogunk beszélni.

 • Egy démonikus hadjárat Jeruzsálem ellen
 • Szörnyű mészárlások a végidőben
 • Vígasztaló igéretek az igazaknak

A fejezet tartalma itt érhető el:

21. és sokan elesnek

22. És láték a sárkány szájából…(Jel. 16,13)

Ebben a fejezetben az okkultizmussal fogunk foglalkozni.

 • Az okkultizmus általában és a politikai hatalomban
 • Jelek Jeruzsálem pusztulása előtt és a végidőben
 • Az Antikrisztus megjelenése és az okkult tevékenységek
 • Vallásos szimbólumok szerepe a hamis egység létrehozásában
 • Az Antikrisztus és első számú politikai segítője
 • Mikor hoz alá Sátán tüzet az égből és mikor jelenik meg Krisztusként az embereknek?

A fejezet tartalma itt érhető el:

22. És láték a Sárkány szájából…

23. Efraim és Manassé

Efraim és Manassé szerepe a Bibliában és kit jelképeznek ők?

A fejezet tartalma itt érhető el:

23. Efraim és Manassé

24. Nem szűnik meg az Úrnak haragja,..(Jer. 23,20) 

Ebben a fejezetben különösen azokat az eseményeket vizsgáljuk meg, amelyek a végidőben a Föld teljes pusztulásához vezetnek.

 • A babiloni korszak fennállásának ideje rövid dicsősége és gyors elmúlása.
 • A zsarnok dühe és eszközei
 • A természeti csapások szerepe a végidőben

A fejezet tartalma itt érhető el:

24. Nem szűnik meg az Úrnak haragja…

25.Tírusz és Szidón

 • Kicsoda Tírusz és Szidón a Bibliában és kit jelképeznek ők?
 • Tírusz és Szidón szerepe. A Tírusz hajó. Tírusz bukása.

A fejezet tartalma itt érhető el:

25. Tírusz és Szidón

26. Edom

 • Kik voltak az edomiták, milyen szerepet játszanak a Szentírásban és kit jelképeznek ők?

A fejezet tartalma itt érhető el:

26. Edom

27. Moáb és Ammon 

 • Kik voltak a moábiták és ammoniták, milyen szerepet játszanak a Szentírásban és kit jelképeznek ők?

A fejezet tartalma itt érhető el:

27. Moáb és Ammon

28. És megtudják, hogy én vagyok az Úr…

Ebben a részben vissza kell mennünk ahhoz az eseményhez, amely a Babilon fennállását jelenti a végidőben. Ettől fogva a további eseményeket, abból a szemszögből vizsgáljuk meg, hogy miért engedi meg Isten így az eseményeket, mi ebből az Ő haszna.

A fejezet tartalma itt érhető el:

28. És megtudják, hogy én vagyok az Úr

29. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek 

Ebben a fejezetben a hívő nép sorsával foglalkozunk miután Babilon már teljesen felállt. Üldözés-fogság, rostálás és a Szentlélek kitöltetése.

A fejezet tartalma itt érhető el:

29. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek

30. De ezek megszabadulnak az ő kezéből…(Dán. 11,41)  (1. rész) 

 • Kiket jelent a színe java Dániel 11:41-ben?
 • Szétszóratás, üldözés, összegyűjtés és a nagy evangéliumhirdetés

A fejezet tartalma itt érhető el:

30. de ezek megszabadulnak az ő kezéből (1. rész)

31. De ezek megszabadulnak az ő kezéből…(Dán. 11,41)  (2. rész) 

 • Hogyan váltja meg Isten az Ő népét a végidőben?
 • Párhuzamok a héberek egyiptomi elnyomatása és kivonulása és a végidei maradék nép elnyomatása és kivonulása között
 • Mikor történt a zsidók elnyomatása Egyiptomban?
 • Az ókori Egyiptom ebben az időben
 • Mely Fáraók kezdték el a héberek elnyomását?
 • Mikor született Mózes? Melyik Fáraó akarta megöletni Mózest születésekor és adta ki a népirtó rendeleteket? Mózes nevelkedése a királyi udvarban. Ki lehetett Mózes nevelőanyja? Mózes Midiánban. Egyiptom hatalma ebben az időben. Ki volt a Fáraó, amikor Mózes visszatért Midiánból Egyiptomba, hogy kivezesse népét? Mikor történt az egyiptomi kivonulás?

A fejezet tartalma itt érhető el:

31. de ezek megszabadulnak…(2. rész)

32. Melléklet 1 (kiegészítő anyag)

 • Melyik korba helyezik a kutatók Józsefet?
 • Mikor járt Ábrahám Egyiptomban?
 • Párhuzamok Ábrahám egyiptomi tapasztalatai és utódainak egyiptomi tapasztalatai között

A fejezet tartalma itt érhető el:

32. Melléklet 1.

33. Melléklet 2 (kiegészítő anyag)

 • Hol történt a Vörös-tengeri átkelés és merre keressük a Sinai hegyet?

A fejezet tartalma itt érhető el:

33. Melléklet 2.

34. Társis, Séba és Dédán 

 • Kicsoda Társis, Séba és Dédán a Bibliában?
 • Kit jelképez Társis?
 • Merre keressük Havila földjét és Ofirt?
 • Punt földje a Biblián kívüli forrásokban.

A fejezet tartalma itt érhető el:

34. Társis, Séba és Dédán

35. Jáván, Elisa, Kittim, Dodánim

 • Kicsoda a Bibliában Jáván,  Elisa, Kittim, Thársis, Dodánim, Thiras és a Galaták?

A fejezet tartalma itt érhető el:

35. Jáván, Elisa…1. rész

35. Jáván, Elisa…2. rész

36. A hét csapásról (az első négy csapás)

A hét csapásról általában és az első négy csapás.

36. A hét csapás

37. Egyiptom 

Ebben a fejezetben közvetlenül arról az egyiptomi korszakról fogunk beszélni, amely közvetlenül Jézus 2. eljövetele előtt valósul meg.

 • Milyen állapotok uralkodnak közvetlenül Jézus Krisztus eljövetele előtt és hogyan szemlélteti ezt a Szentírás Egyiptomon?
 • Az egyiptomi spiritizmus szerepe a legvégső időkben

A fejezet tartalma itt érhető el:

37. Egyiptom

38. Góg és Mágog háborúja 

Ebben a fejezetben Babilon teljes fennállásától egészen Jézus Krisztus 2. eljöveteléig teljes részletességgel követjük az eseményeket.

 • Az antikrisztusi egység, üldözések, a nagy evangéliumhirdetés, a kegyelemidő lezárulása és a halálrendelet
 • Mikor kezdődik Babilon összeomlása és miért? Hogyan bukik el Babilon? Kik fordulnak ellene?
 • Az igazak kifutása a városokból és falvakból és az egyiptomi kivonulás párhuzamai
 • Milyen egységet hoz Sátán létre a végső időben és miért?
 • Spiritiszta tevékenységek az utolsó napokban
 • Mit jelent az armageddoni csata?
 • Isten népének végső szabadulása
 • Mikor történik az igazak elragadtatása és hogyan?
 • Kivel azonosítható Góg?
 • Hol lehetett a Mágog földje?
 • Mit jelent a Góg és Mágog háborúja?

A fejezet tartalma itt érhető el:

38. Góg és Mágog háborúja

39. Góg és Mágog folytatása

 • Milyen lesz a föld Babilon bukása után? Mi történik az igazakkal és mi történik a gonoszokkal? Mi történik Sátánnal és az angyalaival? Sátánnak és népének utolsó lázadása
 • Az utolsó ítélet a tűznek tava

A fejezet tartalma itt érhető el:

39. Góg és Mágog folytatása

40. Éden kertje 

 • Az Édenkert tájolása
 • Léteztek–e az édeni folyók az özönvíz után is?
 • Merre keressük az édeni folyókat?
 • Mi határozza meg a folyók sorrendjét a bibliai felsorolásban?
 • Milyen volt az igazak és a gonoszok helyzete az özönvíz előtti világban?
 • Az özönvíz
 • Az Éden kertjének helye egykor és ma

A fejezet tartalma itt érhető el:

40. Éden kertje

Ahogy közeledünk a végső idők prófétikus eseményeinek beteljesedése felé, úgy válik ez a bibliai sorozat a benne lévő események miatt mindinkább aktuálissá Jézus Krisztus 2. eljöveteléig!